ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 3 Ek : 1 Yıl : 2016
 
Genelev Kadınlarının Psikososyal İyi Oluşlarınının Belirlenmesi []
. 2017; 3(1): 22-29 | DOI: 10.5222/jaren.2017.022  

Genelev Kadınlarının Psikososyal İyi Oluşlarınının Belirlenmesi

Doç.Dr.Gül Ünsal1, Duygu Türk Çetinkaya2
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı,İstanbul
2Aydın İl Sağlık Müdürlüğü,Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: GİRİŞ ve AMAÇ: Ankara Ticaret Odası “Neler Oluyor Bize?” adı altında hazırladığı “Hayatsız Kadınlar Dosyası” adlı raporuna göre, Türkiye’de hayat kadınlarının sayısının yüz bine yaklaştığı bildirilmektedir.
Özellikle ruh sağlığı açısından riskli bir grubu oluşturan genelev kadınlarının, yaşamış oldukları zorluklara göre ruh sağlığı hemşiresi tarafından sosyal destek almaları yararlı olacaktır. Bu çalışma fuhuş sektöründe çalışan kadınların psikososyal durumlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, Etik Kurul izni ve Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğünden yazılı onay alındıktan sonra, 15 Ocak-15 Mart 2016 tarihleri arasında, Aydın İli’ndeki genelevlerde başlatılmıştır. Genelevde kayıtlı olarak çalışan 53 kadından, araştırmaya katılmayı yazılı ve sözlü olarak kabul eden 44 kadın örneklem kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri için, kişisel bilgi formu Psikososyal İyi Oluş Ölçeği ve Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu (EKA-GGK) kullanılmıştır.
Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın bağımsız ve bağımlı sürekli değişkenleri için tanımlayıcı istatistik değerleri bulunmuş ve ölçek puanlarının dağılımlarını belirlemek üzere Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Sonuçlar çift yönlü olarak sınanmış ve istatistiksel anlamlılık düzeyi en az 05 olarak kabul edilmiştir. İstatistiksel analizler SPSS for Windows 15.0 paket programı ile yapılmıştır.

BULGULAR: BULGULAR: Çocukluk dönemini anne ve babası ile birlikte yaşayanlar (%47,8), aileden sadece biri ile yaşamış olanlar (%32,6), bir akrabasının yanında yaşayanlar (%10,3) ve yurtta kalanlar ise (%6,5) oranındadır. Kadınların % 47,8’i çocukluk döneminde şiddete maruz kaldıklarını, % 47,8’i psikolojik bir rahatsızlık geçirdiklerini açıklamışlardır. Örneklem grubunun nörotisizm puanları arttıkça, buna bağlı olarak psikolojik iyi oluş puanları düşüş göstermektedir. (p<0,01) EKA-GGK dışa dönüklük alt boyutu ile Psikolojik İyi Oluş Ölçeklerinin “Çevresel Hâkimiyet” (p<0,1), “Bireysel Gelişim” (p<0,5), “Öz-Kabul” (p<0,1) ve psikolojik iyi oluş toplam (p<0,1) puanları arasında pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı korelâsyonlar elde edilmiştir. EKA-GGK yalan alt boyutu ile psikolojik iyi oluş ölçeklerinin “Çevresel Hâkimiyet” (p<0,5), “Öz-Kabul” (p<0,01) ve psikolojik iyi oluş toplam (p<0,1) puanları arasında pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı korelâsyonlar elde edilmiştir.


TARTIŞMA ve SONUÇ: TARTIŞMA ve SONUÇ: Fuhuşla ilgili sorunların çözümlenebilmesi için önyargılardan uzak bir değerlendirme yapılması, fuhuşa yol açan nedenlerin anlaşılması önemlidir.
Aile ortamının fuhuşa sürüklenmede önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Aile bireyleri çocuk yetiştirme konusunda daha bilinçli hale getirilmeli, çocuklar ihmal ve istismar yönünden gözlenmelidir. Hayat kadınlarının psikososyal yönden desteklenmesini sağlamak ve damgalamayla mücadelede psikiyatri hemşiresi/toplum sağlığı hemşirelerinin aktif rol almalıdır. Toplumu bilinçlendirerek bu alanda psikososyal danışmanlık hizmetleri oluşturmak gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler: Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi, Psikosoyal İyi Oluş, Kişilik Özellikleri


Women's Psychosocıal Workıng Brothel Prostıtutıon Industry Cases To Determıne

Doç.Dr.Gül Ünsal1, Duygu Türk Çetinkaya2
1Health Sciences Institute, Marmara University,İstanbul,Turkey
2Aydın The Provincial Health Directorate

INTRODUCTION: Ankara Chamber of Commerce notifying: "To the "Lifeless Women File" report that they prepared under the name of "What's Happening to Us?", in Turkey, the count of prostitutes working as secret/licenced are approaching to 100 thousand (ATO 2004). Espacially for the mental health prostitutes which composing the bring high risk group will be helpfull geting social support from mental health nurse as for the challenges that they lived. This workout has planned for specify psycho-social situations of prostitutes who work in prostitution sector.
METHODS: Be in illustrator type workout started after got written acknowledgement from Aydın Community Health Institution and with research ethics committee approval in brothels in Aydın, between 15 January, 15 March 2016. Had taken 44 women into the scope of sample which had accepted to join survey as written and verbal from 53 women who are working registered. For survey's datas personal knowledge form psycho-social well-being scale and Eysenck Personality survey reviewed and shortened form has used. Survey's illustrator statistic values has been found for the independent and dependent continuous variables and Kolmogorov-Smirnov test used for specify scale point's range. All results obtained in survey tested as dual and statistical significance level accepted at least 0,5. Survey's all statistical analysis's made by SPSS for Windows 15.0 packet programme.
RESULTS: Lived their childhood period with their parents are %47.8,Lived their childhood period with just one parent are %32.6, Lived their childhood period with a relative are %10.3,Lived in dormitory are %6.5,Women's %47.8 clarifyed that they had exposed to violance and %47.8 had transmited a psychological disease in their childhood period. While sample group's neuroticism points are increasing, by extension, psychological well-being points are decreasing in statistical way obtained significant correlations (p <0.1) EKA-GGK with extrovert sub-dimension and psychological well-being scales's between "environmental dominance" (p <0,1), "personal development" (p <0,5), "self assent" (p <0,1) and psychological well-being total (p <0.1) points in positive way. While sample group's neuroticism points are increasing, by extension, psychological well-being points are decreasing in statistical way obtained significant correlations (p <0,1) EKA-GGK with extrovert sub-dimension and psychological well-being scales's between "environmental dominance" (p <0,5), "self assent" (p <0,01) and psychological well-being total (p <0,1) points in positive way.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For be resolved the problems about prostitution need to make remark without prejudices, understand the causes prostitution are important (Odabaşı 2000; Küntay ve Çokar 2007; Pheterson 1990). It's be in sight the family atmosphere is so important on being dragged along to prostitution (Başoğlu1979;Lung,Lin, Lu, ve Shu 2004; Sevim, Özden ve Yargıç 2004; Seyyar 2015). Family members should get conscious about child raising. Children should observing about omission and draft. Provide as community health nurses support prostitutes in psycho-social way, have an active part in struggle with being stigmatized. Raising should specialized psychiatry nurse/community health nurse in this purview and generate psycho-social consultansy services

Keywords: Community Mental Health Nurses, Psychosocial Well-Being, Personality Traits


Doç.Dr.Gül Ünsal, Duygu Türk Çetinkaya. Women's Psychosocıal Workıng Brothel Prostıtutıon Industry Cases To Determıne. . 2017; 3(1): 22-29

Sorumlu Yazar: Duygu Türk Çetinkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
* Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index) tarafından indekslenmektedir.

 
Hızlı Arama 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved